Professional supplier for safety & protection solutions

Buraw göz çüýşesi _ GR4305 bilen nurbat gulpy

Gysga düşündiriş:

Önüm ýeňil we ajaýyp dartyş garşylygy bar.Adatça gaýa dyrmaşmak, giňeltmek, gowak, gaçmak, senagaty goramak, ýangyn söndürmek, güýmenje enjamlary, halas ediş enjamlary we beýleki kömekçi komponentler üçin ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu kerwen agyr ýasalan alýuminden ýasalýar.Awtomatiki enjamlar bilen üwürilýär we ýuwulýar.Önümi tekiz we ýagtylandyrýan anodiki oksidlenme reňkleýji bejergisi ulanyldy.

Dizaýnerler dürli ýagdaýlarda talaplary kanagatlandyrmak üçin durnukly bahar we ýörite kremniniň ýeňini goşup, karabiniň yzky böleginiň gurluşyny üýtgedýärler.Usersokardaky üýtgeşmeler bilen ulanyjylar aňsatlyk bilen düzedip we söküp bilerler.Önümiň jikme-jiklikleri aşakdakylar:

Buraw gulpy

Almaz anti-skid dizaýny we nurbatlary açmak funksiýasy, hereket wagtynda gulp derwezesiniň açylmagynyň öňüni alyp biler.Karabiner, yzky böleginde kesgitlenen çeşmäniň goşulmagy sebäpli belli bir ýerde saklanyp bilner.

Içerki element no.:GR4305N

Reňk (ler):Çal / mämişi (sazlap bolýar)

Material:6061

Dik (güýç döwmek:10.0KN;ygtybarly ýüklemek:6.5 KN)

GR4305- (1)
GR4305- (2)
GR4305- (6)
GR4305- (3)
GR4305- (7)
GR4305- (4)
GR4305- (8)
GR4305-9

Positionerleşişi

Ölçegi (mm)

20.00

A

112.50

B

69.70

C

9.20

D

21.00

E

16.00

F

9.10

Duýduryş

Durmuşa howp salmagy ýa-da ölüme sebäp bolup biljek aşakdaky ýagdaýlara üns bermegiňizi haýyş edýäris.

The Önümiň ýük göterijiliginiň daşky gurşaw şertlerine laýyk gelýändigini barlaň we baha beriň.

The Önüme zeper ýeten bolsa derrew ulanmagy bes ediň.

The Önümi ulananyňyzdan soň çynlakaý ýykylsa, haýal etmän ulanmagy bes ediň.

This Bu önümi näbellilik şertlerinde ulanmaň.


  • Öňki:
  • Indiki: