Professional supplier for safety & protection solutions

5agtylandyrylan şok siňdiriji gural Lanyard (ýekeje karabin bilen) GR5130

Gysga düşündiriş:

Bu kiçijik gurallary asmak üçin amatly täze gurluş we ýeňil gural çyzgysy.Gurallaryň ýykylmagynyň öňüni alyp, gurluşyk işleriniň howpsuzlygyny üpjün edip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň esasy materiallary (ýagny şok siňdiriji web we şnur) ýokary güýçli poliester ýüplükden ýasalýar, güýji umumy poliester ýüplüklerinden 30% güýçlidir.Web sahypasynyň esasy materialy, egrilen çig mallara esaslanýan, uzak wagtlap seýrek toprak alýuminý lýumesent materiallaryny ulanyp, işleýän we ekologiýa taýdan arassa täze material bolan ýörite egirme arkaly ýagty süýümlerden ýasalan ýagty ýüplükdir.Lightagtylygy siňdirip, ýagtylyk çykaryp bilýär - her dürli görünýän ýagtylygy siňdirip, ýagty energiýany saklaýar we soňra garaňkyda tebigy ýagdaýda ýagtylyk çykarýar.Uminagty süýümler görünýän ýagtylygy 10 minutlap siňdirýär we süýümlerde ýagtylyk energiýasyny saklap bilýär we garaňkylykda 10 sagatdan gowrak ýagtylyk goýbermegi dowam etdirýär.Önümiň özboluşly gijeki görüş funksiýasy, garaňky gijede-de guralyň çyzgysyny we ulanyjynyň ýagdaýyny çalt kesgitläp biler.

Düwürtikli we gödek nagyşlar bilen örtülen web önümiň uzalmagyny we uzalmagyny ýokarlandyrýar.Önüm beýle uzyn bolmasa-da, gaty kanagatlanarly uzalma uzynlygyna ýetip biler.

Öňki aýlaw dizaýny önümiň berkligini we ygtybarlylygyny üpjün edýär.Elastik däl şnury ilkinji gezek ulanýarys, has ýumşak we amatly we daňmak üçin has amatly.Deşikli we düzedilmedik gurallar üçin ulanyjylar olary gural çyzgysy bilen aňsatlyk bilen düzedip bilerler.

Dikiş sapagy ajaýyp suw we ýag garşylygy bolan ýokary derejeli Bondi sapakdan ýasalýar.Bu, döwülen tikişler sebäpli gurallaryň düşmek mümkinçiligini azaldar.Üznüksiz "W" nagyş dizaýny, her bir tikiş ýagdaýynyň howpsuzlygyny üpjün edýär.

Gurallar çyzgysynda ulanylýan kerwen, açyk alpinizm garyndysyndan, açyk alpinizm enjamlarynyň hil derejesine deňdir.Karabinanyň çyzgyda hereket edip bilmejekdigine göz ýetirmek üçin kremniniň ýeňi bar.Ulanyjylar reňkleri we daşky görnüşleri boýunça dürli görnüşli karabineri saýlap bilerler.Materiallar alýumin garyndysy, poslamaýan polat ýa-da başgalar bolup biler.Kesgitli karabinli şol çyzyklar bilen deňeşdirilende, ulanyjylaryň has köp saýlawy bar.

Haryt maglumatlary

● Reňk: hek (has elýeterli reňkler: mämişi, altyn sary)

● Karabin görnüşi: nurbat gulplaýan karabiner (has elýeterli karabinler: goşa gulply karabin we çalt çykarylýan karabin)

Product Arkaýyn önümiň uzynlygy (karabinersiz): 70-80 sm

Product Giňeldilen önümiň uzynlygy (karabinersiz): 108-118 sm

Web Web uzynlygy : 20mm

Product producteke önümiň agramy: 0,198 litr

Lo Iň ýokary ýükleme kuwwaty: 12 litr

● Bu önüm CE kepillendirilen we ANSI laýyk gelýär.

GR5130-3
5130

Karabiniň ölçegleri

Positionerleşişi

Ölçegi (mm)

20.00

A

112.50

B

69.70

C

9.20

D

21.00

E

16.00

F

9.10

Jikme-jik suratlar

GR5130-1
GR5130-2
GR5130-6
GR5130-7

Duýduryş

Durmuşa howp salmagy ýa-da ölüme sebäp bolup biljek aşakdaky ýagdaýlara üns bermegiňizi haýyş edýäris.

● Bu önümi 80 gradusdan ýokary ot, uçgun we ýokary temperatura bolan ýerlerde ulanyp bolmaz.Ulanylmazdan ozal gowy baha bermegiňizi haýyş edýäris.

● Ulanyjylar bu önüm bilen çagyl we ýiti zatlar bilen aragatnaşykdan gaça durmalydyrlar;ýygy-ýygydan sürtülme önümiň hyzmat möhletini çynlakaý gysgaldýar.

Yourself Özüňiz sökmäň we tikmäň.

The Önümde ulanylýan demir çeňňek üpjün edijini üpjün eden karabinler bolmaly.

Thread Döwülen sapak ýa-da zeper bar bolsa önümi ulanmagy bes ediň.

Loüklemek ukyby barada aýdyň däl bolsaňyz we usuly dogry ulanmasaňyz, önümi ulanmaň.

The Önümi ulananyňyzdan soň çynlakaý ýykylsa, haýal etmän ulanmagy bes ediň.

● Önümi çygly we ýokary temperatura gurşawynda uzak wagtlap saklap bolmaýar, ýogsam önümiň ýük göterijiligi azalýar we çynlakaý howpsuzlyk meselesi ýüze çykyp biler.

This Bu önümi näbellilik ýagdaýynda ulanmaň


  • Öňki:
  • Indiki: