Professional supplier for safety & protection solutions

Tapylan göz Pin_ GR4304 bilen karabiner

Gysga düşündiriş:

Önüm ýeňil we ulanmak üçin amatly.Bu agyr iş we açyk gaýalara çykmak, giňeltmek, gowak, gaçmak, senagat goragy, ýangyn söndüriji enjamlar, halas ediş enjamlary we beýleki goldaw beriji bölekler üçin amatly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu kerwen ýasama ýokary alýuminiýden we awtomatiki enjamlary üwemek we ýuwmak arkaly ýasalýar.Anodlaşdyrylan reňk bejergisi onuň ýüzüne ulanyldy.Reňki dürli-dürli bolup, açyk we doýgun görünýär.Simmetrik we yzygiderli çyzykly konkaw we konweks nagyş dizaýny umumy önümi tekizleýär.

Dürli sahnalarda ulanyjylaryň isleglerini ýeňilleşdirmek üçin dizaýnerler ahyrky böleginiň gurluşyny üýtgedýärler, kesgitli çeşme goşýarlar we ýörite silikon ýeň bilen enjamlaşdyrylýar.Şeýlelik bilen ulanyjylar has aňsat düzedip we söküp bilerler.Jikme-jiklikler aşakdakylar:

Iki gezek gulplanan karabin

Almaz anti-skid dizaýny we iki basgançakly gulplama funksiýasy önümiň howpsuzlygyna goşant goşýar.Hereket wagtynda derwezäniň açylmagynyň öňüni alyp bolar.Ahyrynda kesgitlenen bahar karabineri belli bir ýerde saklap biler,

Içerki element no.:GR4304TN

Reňk (ler):Çal / mämişi (sazlap bolýar)

Material:6061

Dik döwmek güýji:7.0KN;howpsuzlygy ýüklemek:4.5 KN)

GR4304- (1)
GR4304- (2)
GR4304- (5)
GR4304- (7)
GR4304- (6)
GR4304- (4)
GR4304- (8)
GR4304-9

Positionerleşişi

Ölçegi (mm)

15.00

A

86.00

B

51.10

C

8.0

D

18.20

E

12.00

F

8.0

Duýduryş

Durmuşa howp salmagy ýa-da ölüme sebäp bolup biljek aşakdaky ýagdaýlara üns bermegiňizi haýyş edýäris.

The Önümiň ýük göterijiliginiň daşky gurşaw şertlerine laýyk gelýändigini barlaň we baha beriň.

The Önüme zeper ýeten bolsa derrew ulanmagy bes ediň.

The Önümi ulananyňyzdan soň çynlakaý ýykylsa, haýal etmän ulanmagy bes ediň.

This Bu önümi näbellilik şertlerinde ulanmaň.


  • Öňki:
  • Indiki: