Professional supplier for safety & protection solutions

Biz hakda

imgs hakda

Kompaniýanyň tertibi

2014-nji ýylda döredilen “Dongguan Glory Safety & Protection Products Co., Ltd.” howpsuzlyk we gorag çözgütleri üçin hünärmen üpjün ediji.OEM we ODM sargytlarynyň hemmesini ýerine ýetirip bileris.Biziň pelsepämiz "Howpsuzlygy üpjün ediň, Durmuşa ideg".

Toparymyz tejribeli agzalardan ybarat.Esasanam gözleg we gözleg toparymyz we QA toparymyz - köp sanly uly inersener we ajaýyp tehniki işgär bar.Gaty hil gözegçilik proseduralary bilen bilelikde - önümi öndürmekden we dizaýndan çig mal barlagyna, soňra bolsa önümçilik işine çenli.Her ädim berk barlanar, şonuň üçin önümiň hili kepillendirilip bilner.

Ösüş siklimiz gysga, ýöne täsirli bolar, sebäbi programmirläp bolýan tikin maşynlary we web enjamlary bar.Bular, şeýle hem önümi ösdürmegiň we önümçiligiň dürli görnüşlerine garşy durmaga mümkinçilik berýär.

Önümlerimiz

Esasy önümlerimiz gurallaryň güýzüň öňüni almakda, beýiklikde işlemek, daga çykmak, ýangyn söndürmek we beýleki sahnalarda giňden ulanylýan gural çyzgylary, senagat howpsuzlygy kemeri, şöhlelendiriji howpsuzlyk eşikleri, ýokary güýçli alýumin garyndyly karabinler we ş.m.Çig malymyz üns bilen saýlanýar we önümler ygtybarly we ygtybarly.

Gurallarymyzda aşakdakylar bar: ýokary güýçli neýlon webbing, ýasalan 7075 awiasiýa alýumininden we programmirläp bolýan tikişden ýasalan karabinler.Bu materiallar / çyzgylaryň ýükleme kuwwaty kepillendirilip bilner, bu obýektleriň / gurallaryň ýykylmagynyň öňüni alar.Şeýle hem, ýöriteleşdirilen alýuminiý garyndyly karabinler bilen birleşdirilen agyr gurallar üçin (ýagny, ýangyn saklaýan web we Kevlar ýüplüklerini ulanyp, has ýokary çydamly webbing) ýörite webbings taýýarladyk, bu gurallaryň ýük göterijiligini ep-esli ýokarlandyrar we gural çyzgylaryny ulanmagy giňelder.Productshli önümlerimiz ANSI laýyk we CE kepillendirilen.

Müşderilere ygtybarly we gorag önümleri bilen üpjün etmek üçin, açyk şöhlelendiriji howpsuzlyk eşiklerimizde ulanylýan ähli çig mal ANSI talaplaryna laýyk gelýär.

Agyr web torlaryny (Kevlar ýüplüklerini ulanmak) we ýalyn öçüriji toklary ulanmak bilen, açyk howpsyzlyk guşaklarymyz ýangyndan we halas ediş ýerleriniň beýleki ulanyjylaryndan netijeli goragy üpjün edip biler.Productshli önümler ANSI laýyk we CE kepillendirilen.

QA-akym çyzgysy

Durnukly we tejribeli önümçilik ugurlarymyza bil baglap, müşderilerimize ýokary hilli we bäsdeşlige ukyply önümleri we hyzmatlary getirip biljekdigimize ynanýarys.Her bir müşderi bilen uzak möhletli we durnukly hyzmatdaşlygy saklamagy umyt edýäris.Soraglaryňyza garaşýarys!