Professional supplier for safety & protection solutions

Güýzden goramak

Güýzden goramak1

Boýda işleýän adamlar üçin güýzden goramak bilen baglanyşykly meseleler

Adam bedeniniň ýykylmagy netijesinde heläkçilik derejesi senagat önümçiliginde gaty ýokary.Köp faktorlar bilen baglanyşykly.Şonuň üçin beýikligiň gaçmagynyň öňüni almak we aýratyn gorag çäreleri görmek gaty zerurdyr.Howpsuzlyk enjamlary, beýiklikde işleýän adamlar üçin ýykylmagynyň öňüni alyp biljek şahsy gorag enjamydyr.Onda eşik, çyzyk we metal bölekleri bar we polýusyň daşyny ýapmak, asmak we dyrmaşmak ýaly beýiklikdäki işlerde ulanylýar.Dürli zerurlyklar üçin dürli modeller saýlanyp bilner.Diňe dogry güýzden goramak enjamlaryny saýlamak we ony dogry ulanmak gorag maksadyna ýeter.

Şahsy ýykylmagy goramagyň dört esasy elementi
A. adingükleme nokady
ABŞ-nyň ANSI Z359.1 talaplaryna laýyklykda ýükleme nokadynyň birleşdirijisini, gorizontal iş güýzüni goramak ulgamyny we dik işden ýykylmagy goramak ulgamyny öz içine alýar.Pointükleme nokady 2270 kg güýç bilen çydamly bolmaly.

B.Body goldamak
Bedeniň doly howpsuzlygy, işçileriň şahsy ýykylmagyny goramak ulgamy üçin baglanyşyk nokatlaryny üpjün edýär.

Baglaýjy
Birikdiriji enjam, işçileriň doly bedenini we ýükleýiş ulgamyny birleşdirmek üçin ulanylýar.Birikdirijä howpsuzlyk çeňňegi, asma çeňňek we birleşdiriji howpsuzlyk zolagy girýär.Amerikanyň standart OSHA / ANSI laýyklykda, şeýle önümleriň hemmesi azyndan 2000 kg dartyş güýjüne çydap biler.

D. gonmak we halas etmek
Halas ediş enjamy islendik güýzden goramak ulgamynyň aýrylmaz bölegidir.Awariýa ýüze çykanda halas etmek ýa-da gaçmak üçin wagty azaltmak üçin amatly gaçmak enjamlary örän möhümdir.

Gorizontal işleýän güýz gorag ulgamlary
Üçeklerde ýa-da howa kranlarynda işlemek, uçarlary bejermek, köprini abatlamak ýa-da duralga amallary beýiklikde işleýän hünärmenleri talap edýär.Uly hereket azatlygyny üpjün etmek üçin işgärler binanyň birikdirilen durmuş ýollaryny ulanmalydyrlar.Bu işgärlere hiç hili aýralyksyz hereket edende baglanyşykda bolmaga mümkinçilik berýär.Kesgitli gorizontal iş güýz tussag ediş ulgamlary aşakdakylary aňladýar: iş meýdanyny polat simler bilen güýz gorag torundan gurşap alyň we operatoryň kabelleri üznüksiz merkez nokadyny döretmegine rugsat beriň.Gorizontal iş güýzüni goramak ulgamyny kesgitli we wagtlaýyn görnüşe bölmek mümkin.

Gorizontal işleýän güýz tussag ediş ulgamlary
Halkara howpsuzlyk ülňülerine laýyklykda, elektrik diňleri, telekommunikasiýa diňleri we telewizor diňleri ýaly beýik diňler üçin binagärlik dizaýnynda güýz goragy göz öňünde tutulmalydyr.Şeýle hem kompaniýalar işgäriň güýzden goramak habardarlygyny ýokarlandyrmalydyrlar.Pes ýerden onlarça metr beýik diňlere çykanda işgärleriň ýüze çykýan töwekgelçilikleri.Fiziki taýdan peselmek, ýeliň tizligi, merdiwanlar we beýik diňleriň gurluşy işgärleriň tötänleýin şikes almagyna ýa-da ölümine ýa-da kompaniýa üçin uly ýitgilere sebäp bolup biler.

Şeýle ýagdaýlarda ygtybarly we ygtybarly güýz goragyny üpjün edip bilmeýär: daşarky gowakly merdiwanlar bilen enjamlaşdyrylan umumy beýik diňde işlemek, işçiler diňe howpsuzlyk kemerini we adaty kenep ýüpüni we ş.m. göterýärler.

Güýzden goramak2


Iş wagty: Iýun-30-2022