Professional supplier for safety & protection solutions

Güýzden gorag howpsuzlygy enjamlaryny ulanmagyň esasy nokatlary

Harness1

Güýzden goramak ulgamynyň üç elementi: doly beden howpsuzlygy, birleşdiriji bölekler, asma nokatlar.Üç elementiň hemmesi aýrylmazdyr.Boýunda işleýän adamlar tarapyndan geýilýän doly beden howpsuzlygy, öň döşüne ýa-da arkasyna asylmak üçin D şekilli halka.Käbir howpsuzlyk korpusynda kemer bar, ony ýerleşdirmek, gurallary asmak we bili goramak üçin ulanyp bolýar.Birikdiriş böleklerine howpsuzlyk çyzgylary, buferli howpsuzlyk çyzgylary, diferensial ýykyjy tussag ediji we ş.m. girýär. Howpsuzlyk çyzgylaryny we asma nokadyny birikdirmek üçin ulanylýar.Onuň statiki dartgynlygy 15KN-den uly.Asma nokady, statiki dartyş 15KN-den uly bolmaly güýz gorag ulgamynyň ähli toplumynyň güýç nokady.Asma nokady saýlanyňyzda hünärmen adamy yzarlasaňyz gowy bolar.

Güýzden goramak ulgamynyň ulanylmagy sebäpli güýz faktoryna baha bermeli.Güýz faktory = güýz beýikligi / çyzyk uzynlygy.Fallykylmak faktory 0-a deň bolsa (meselem, baglanyşyk nokadynyň aşagynda arkan çekýän işçi) ýa-da 1-den pes bolsa we hereket erkinligi 0,6 metrden pes bolsa, ýerleşdiriş enjamlary ýeterlikdir.Güýz gorag ulgamlary, güýz faktorynyň 1-den uly ýa-da hereket azatlygynyň derejesi has ýokary bolan beýleki ýagdaýlarda ulanylmalydyr.Güýz faktory, güýzüň gorag ulgamynyň tutuşlygyna ýokary asma we pes ulanylyşyny görkezýär.

Harness2

Howpsuzlyk enjamyny nädip dogry ulanmaly?

(1) Jylawy çekdiriň.Bel togalagynyň bölekleri berk we dogry daňylmalydyr;

(2) Asma işini ýerine ýetireniňizde, çeňňegi göni howpsuzlyk eşigine asmaň, ony howpsuzlyk panellerinde halka asyň;

(3) Howpsuzlyk berkitmesini berk ýa-da ýiti burçly komponente asmaň;

(4) Birmeňzeş howpsuzlyk enjamyny ulananyňyzda komponentleri özüňiz üýtgetmäň;

(5) Daş görnüşi üýtgemese-de, agyr täsir eden howpsuzlyk eşiklerini ulanmaň;

(6) Howpsuzlyk enjamlaryny agyr zatlara geçirmek üçin ulanmaň;

(7) Howpsuzlyk eşigi ýokarky berk ýerde asylmalydyr.Boýy bilinden pes däl.

Gorag desgalary bolmazdan beýik gaýada ýa-da dik eňňitde gurluşyk işleri geçirilende howpsuzlyk berkitmesi berkidilmelidir.Ony ýokary asmaly we aşaky nokatda ulanmaly we swing çaknyşygynyň öňüni almaly.Otherwiseogsam, ýykylsa, täsir güýji köpeler, şeýlelik bilen howp dörär.Howpsuzlyk zolagynyň uzynlygy 1,5 ~ 2,0 metr aralygynda çäklidir.3 metrden gowrak uzyn howpsuzlyk çyzgysy ulanylanda bufer goşmaly.Howpsuzlyk çyzyklaryny düwmäň we çeňňegi göni howpsuzlyk çyzyklaryna asmagyň ýerine birikdiriji halka asmaň.Howpsuzlyk kemerindäki komponentler esassyz aýrylmaly däldir.Howpsuzlyk eşigi iki ýyl ulanylandan soň düýpli barlanmalydyr.Howpsuzlyk çyzyklaryny asmazdan ozal, damja synagy üçin 100 kg agram bilen täsir synagy geçirilmelidir.Synagdan soň ýok edilse, bu howpsuzlyk enjamlarynyň bir topary ulanylmagyny dowam etdirip biljekdigini aňladýar.Frequygy-ýygydan ulanylýan çyzyklar ýygy-ýygydan barlanmalydyr.Anormallik bar bolsa, eşigi öňünden gyrmaly.Diňe önümi barlamagyň laýyklyk şahadatnamasy bar bolsa, täze howpsuzlyk eşigi ulanylyp bilinmez.

Howa işgärleriniň hereketleri wagtynda, esasanam adatdan daşary howply işler üçin howpsuzlygyny üpjün etmek üçin adamlar güýzüň gorag enjamlarynyň hemmesini berkitmeli we howpsuzlyk meýdançasynda asmaly.Howpsuzlyk çyzgysy üçin kenep ýüpüni ulanmaň.Bir howpsuzlyk çyzgysy bir wagtyň özünde iki adam tarapyndan ulanylyp bilinmez.

Harness3


Iş wagty: Iýul-04-2022