Professional supplier for safety & protection solutions

Gaýtadan işlenen we täzelenen süýümler

Dünýädäki çeşmeleriň azalmagy, parnik gazynyň daşky gurşawa zeper ýetmegi we adamyň durmuşyna beýleki täsirler sebäpli adamlaryň ýaşyl ýaşaýyş baradaky düşünjesi barha gowulaşýar.Soňky ýyllarda “täzelenen / gaýtadan işlenen çig mal” sözi egin-eşik we öý dokma pudagynda meşhurlyk gazandy.“Adidas”, “Nike”, “Uniqlo” we beýleki kompaniýalar ýaly halkara meşhur geýim markalary bu hereketiň tarapdary.

GR9503_ Örän giň trikota ସରଳ rezin zolak

Täzelenen sellýuloza süýümi we täzelenen poliester süýümi näme?Köp adamlar bu meselede bulaşýarlar.

1. Dikeldilen sellýuloza süýümi näme?

Täzelenen sellýuloza süýüminiň çig maly tebigy sellýuloza (ýagny pagta, kenep, bambuk, agaçlar, gyrymsy agaçlar).Täzelenen sellýuloza süýüminiň has gowy öndürijiligini döretmek üçin diňe tebigy sellýulozanyň fiziki gurluşyny üýtgetmeli.Himiki gurluşy üýtgewsiz galýar.Simpleönekeý söz bilen aýdylanda, täzelenen sellýuloza süýümi emeli tehnologiýa arkaly tebigy asyl materialdan çykarylýar we pyrlanýar.Emeli süýüme degişlidir, ýöne tebigy we poliester süýüminden tapawutlanýar.Himiki süýüme degişli däl!

“Lyocell” diýlip hem atlandyrylýan Tencel süýümi, bazarda giňden ýaýran sellýuloza süýümidir.Agaç agajyny, suwy we erginleri we doly erýänçä gyzdyryň.Hapalanmakdan we egirilenden soň “Lyocell” materialynyň önümçilik prosesi tamamlandy.Modal we Tencel-iň dokma ýörelgesi meňzeýär.Onuň çig maly asyl tokaýdan alnan.Bambuk süýümi bambuk süýümi we asyl bambuk süýümine bölünýär.Bambuk süýümi süýümi Moso bambukyň pulpasyna funksional goşundylar goşmak arkaly ýasalýar we çygly egirme bilen gaýtadan işlenýär.Asyl bambuk süýümi, tebigy biologiki serişdeleri bejermekden soň Moso bambukdan alynýar.

GR9501_ Interkromatiki elastik bulaşyk rezin zolak

2 reg Täzelenen / gaýtadan işlenen poliester süýümi näme?

Gaýtadan dikeldiş ýörelgesine görä, täzelenen poliester süýüminiň önümçilik usullaryny iki kategoriýa bölmek bolar: fiziki we himiki.Fiziki usul, galyndy poliester materialyny tertiplemek, arassalamak we guratmak, soň bolsa egirme erişini aňladýar.Himiki usul galyndy poliester materiallaryny polimerizasiýa monomerine ýa-da himiki reaksiýalar arkaly polimerizasiýa araçylaryna depolimerizasiýa degişlidir;arassalanmak we aýyrmak ädimlerinden soň regenerasiýa polimerizasiýasy, soň bolsa egriji ereýär.

Productionönekeý önümçilik tehnologiýasy, ýönekeý proses we fiziki usulyň pes önümçilik bahasy sebäpli soňky ýyllarda poliesteri gaýtadan işlemegiň esasy usulydyr.Gaýtadan işlenen poliesteriň önümçilik kuwwatynyň 70% -den 80% -ine gowragy fiziki usul bilen täzelenýär.Onuň ýüplügi galyndy mineral suw çüýşelerinden we koks çüýşelerinden ýasalýar.Wastewropa we ABŞ ýaly ösen ýurtlarda gaty meşhur, sebäbi galyndylardan gaýtadan ulanylýar.Gaýtadan işlenen poliester ýagyň ulanylyşyny azaldyp biler, taýýar PET ýüplüginiň her tonnasy 6 tonna ýag tygşytlap biler.Howanyň hapalanmagyny azaltmak we teplisanyň täsirine gözegçilik etmek üçin goşant goşup biler.Mysal üçin: göwrümi 600cc bolan bir plastik çüýşäni gaýtadan işlemek = 25.2g uglerodyň azalmagy = 0,52cc ýag tygşytlamak = 88,6cc suw tygşytlamak.

Şonuň üçin täzelenen / gaýtadan işlenen materiallar geljekde jemgyýetiň yzarlaýan esasy materiallary bolar.Geýim, aýakgap we stol ýaly durmuşymyz bilen ýakyndan baglanyşykly köp zat ekologiýa taýdan arassa gaýtadan işlenen materiallardan ýasalýar.Halk köpçüligi tarapyndan has köp garşylanar.

Gaýtadan işlenen we täzelenen süýümler


Iş wagty: Iýun-22-2022