Professional supplier for safety & protection solutions

Inagty bilek Lanyard_GR5150

Gysga düşündiriş:

Bu bilek çyzgysy akylly dizaýnly, götermek aňsat we ulanmak üçin amatly.Gurallaryň gaçmazlygy üçin ownuk gurallary asmak üçin amatly, şonuň üçin gurluşyk işlerinde howpsuzlygy üpjün etmek üçin amatlydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň esasy maglumatlary

Önümiň reňki:Hek (has elýeterli reňkler: mämişi, gyzyl)

Bilek zolagynyň rahat uzynlygy:21 sm

Bilek zolagynyň uzynlygy:30 sm

Bilek zolagynyň giňligi:8 sm

Uzalýan şnur aýlawynyň uzynlygy:24 sm

Producteke önümiň agramy:0,132 litr

Iň ýokary ýük göterijilik ukyby:4.5 litr

Bu önüm CE kepillendirilen we ANSI laýyk gelýär.

5150- (2)

Bu önüm üç bölekden ybarat: bilek kemeri, uzalýan şnur we uniwersal aýlanma "8" tok.

Bilek kemerinde ulanylýan esasy material (ýagny rezin zolak) ýokary ýagty ýüplükden we şöhlelendiriji ýüplükden ýasalýar.Bilek kemeriniň üýtgeşik dizaýny we rezin zolagyň berkligi ulanyjylara bilege aňsatlyk bilen geýmäge we sazlamaga erkin mümkinçilik berýär.

Bu bilek zolagyny gijeki adatdan daşary ýagdaýlarda gyssagly duýduryş belgisi hökmünde geýip bolýar.

Uzaldyjy şnurda şol bir ýokary ýagty ýüplük ulanylýar.Aýlaw we elastik dizaýn ulanyjylara gurallary kesgitli deşikler bilen ýa-da bolmazdan düzeltmegi aňsatlaşdyrýar.

Universalhliumumy aýlanýan "8" tok 7075 galp awiasiýa alýuminiýinden ýasaldy.Güýçli we çydamly.Onuň 360 dereje aýlanýan dizaýny guralyň erkin öwrülmegine mümkinçilik berýär.

Dikiş ajaýyp suw we ýag garşylygy bolan ýokary derejeli Bondi sapakdan ýasalýar.Bu, döwülen tikişler sebäpli gurallaryň düşmek mümkinçiligini azaldar.Üznüksiz "meýdan" tikin nagşynyň dizaýny, her tikin ýagdaýynyň berkligini üpjün edýär.

Producthli önümiň üýtgeşik funksional dizaýny, ulanyjylaryň guralyň süýşmeginden gorkman, beýleki hereketleri tamamlandan soň aňsatlyk bilen guralyny yzyna almaga mümkinçilik berýär.Onuň ýagty we şöhlelendiriji funksiýasy bilek çyzgysyny we ulanyjylaryň garaňky gijede ýagdaýyny çalt kesgitläp biler.

Jikme-jik suratlar

5150- (9)
5150- (7)
5150- (8)
5150- (6)

Duýduryş

Durmuşa howp salmagy ýa-da ölüme sebäp bolup biljek aşakdaky ýagdaýlara üns bermegiňizi haýyş edýäris.

● Bu önümi 80 gradusdan ýokary ot, uçgun we ýokary temperatura bolan ýerlerde ulanyp bolmaz.Ulanylmazdan ozal gowy baha bermegiňizi haýyş edýäris.

● Ulanyjylar bu önüm bilen çagyl we ýiti zatlar bilen aragatnaşykdan gaça durmalydyrlar;ýygy-ýygydan sürtülme önümiň hyzmat möhletini çynlakaý gysgaldýar.

Yourself Özüňiz sökmäň we tikmäň.

Thread Döwülen sapak ýa-da zeper bar bolsa önümi ulanmagy bes ediň.

Loüklemek ukyby barada aýdyň däl bolsaňyz we usuly dogry ulanmasaňyz, önümi ulanmaň.

● Önümi çygly we ýokary temperatura gurşawynda uzak wagtlap saklap bolmaýar, ýogsam önümiň ýük göterijiligi azalýar we çynlakaý howpsuzlyk meselesi ýüze çykyp biler.

This Bu önümi näbellilik şertlerinde ulanmaň.


  • Öňki:
  • Indiki: