Professional supplier for safety & protection solutions

Strengthokary güýçli poliester örtükli web

Gysga düşündiriş:

Strengthokary güýçli poliester bilen örtülen webiň esasy materiallaryndan biri, häzirki zaman tehnologiýasynyň ulanylmagy bilen öndürilen ýokary güýçli poliester ýüplükdir.Müşderi zerur bolsa, web sahypasyna neýlon ýüplükleri hem ulanyp bileris.Çykdajy nukdaýnazaryndan ýokary güýçli poliester ýüplüklerden ýasalan web örtügi has amatly, ýöne dartyş garşylygy we duýgusy birmeňzeş hil.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Beýleki esasy material, ýumşak gurluşy we ýokary güýji, ajaýyp garramaga garşylygy we çykdajy artykmaçlyklary bolan PVC örtügi.Örtülen web üçin iň gowy görülýän çig mal.

Müşderileriň isleglerine görä web örtügini ýasamak üçin TPU ýaly materiallary hem ulanyp bileris.Emma çykdajylar gaty ýokary.

Şeýle hem, dürli önümleriň funksional talaplaryna laýyklykda web örtügi örtmek üçin çig mal hökmünde PVC, TPU we ş.m. alaw saklaýjy, antistatiki, UV we beýleki funksiýalary ulanyp bileris.

Örtülen web web tehnologiýamyz, dürli ini, galyňlygy we diametri örtülen web örtüginiň we şnurlaryň önümçilik isleglerini kanagatlandyryp biler.

Ajaýyp suw geçirmeýän öndürijiligi, arassalanmagy aňsat we beýleki aýratynlyklary sebäpli örtülen web örtügi howpsuzlyk guşaklarynda, gural çyzgylarynda, at gamyşlarynda, öý haýwanlarynyň eşiklerinde, beýleki önüm kategoriýalarynyň bilek gaýyşlarynda we ş.m. giňden ulanylyp bilner.

Kompaniýamyzyň ösen önümçilik enjamlary we önümçilik tehnologiýasy bilen bilelikde aşakdaky web sahypalary bar.Önümiň jikme-jiklikleri aşakdaky ýaly

Yzygiderli örtülen ýokary güýçli poliester web

Açyk denaturasiýa PVX örtügi arkaly esasy çig mal hökmünde hek ýüplügi bilen, lentanyň gurluşy we reňki aýdyň görünýär.Soňraky reňk bejergisi, daşky görnüşi we el duýgusy ajaýyp.Şol bir wagtyň özünde çal köpburçly reňkli nagyş şöhlelendiriji täsire eýe.

Bu web, howpsuzlyk kemerleri, gurallar, eýerler, sumkalar üçin bilek gaýyşlary we ş.m.

Içerki element no.:GR8401

Elýeterli reňkler:hek / çal, floresan sary / çal, ulanyş isleglerine görä düzülip bilner.

Esasy materiallar:ýokary güýçli poliester we PVC

Galyňlygy:2.2mm

Giňligi:45.0mm

Dik döwmek güýji:10.0KN

GR8401_ 高强 涤纶 包 胶 织带 织带

Reňkler bilen örtülen ýokary güýçli poliester şnur

Aç-açan denatirlenen PVX bilen örtülen hek ýüplügi, şnuryň reňkini we reňkini aýdyň görkezýär.Daş görnüşi we el duýgusy ikisem gowy.Zerur bolsa şöhlelendiriş effekti artdyrylyp bilner.

GR8403_ 高强 涤纶 包 胶 绳 绳

Bu şnur howpsuzlyk çyzgylary, gurallar, öý haýwanlary we ş.m. üçin amatlydyr.

Içerki element no.:GR8403

Elýeterli reňkler:hek / çal, gara / çal, ak / çal we ulanyş isleglerine görä düzülip bilner.

Esasy materiallar:ýokary güýçli poliester we PVC

Diametri:16mm

Dik döwmek güýji:10.0KN

Şeýle hem dürli ýük agram talaplaryna ýetmek üçin diametri ýa-da materialy üýtgedip bileris.Şnuryň daşky görnüşi we işleýşi dürli reňklere gabat gelýän we şöhlelendiriji material arkaly üýtgedilip bilner.


  • Öňki:
  • Indiki: