Professional supplier for safety & protection solutions

“Captive Eye_ GR4302” bilen goşa gulply karabiner

Gysga düşündiriş:

Bu önüm ýeňil we götermek aňsat.Kiçijik gurallary ýa-da esbaplary asmak üçin ajaýyp.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu kerwen çydamly 6061 ýasalan alýuminden ýasaldy we awtomatiki enjamlar bilen ýuwuldy.Okislenme bejergisinden soň owadan we tertipli görünýär.Özboluşly tertipsiz, ýöne tekiz konkaw we konweks dizaýny bar.Kerweniň ýük göterijiligi ýokary derejede galýar.

Gural çyzyklarynyň daňylan düwünleri sebäpli guralyň aýlanmagy, yzky aýlawly çeňňek dizaýny sebäpli öňüni alyp bolar.Ulanyjylar aňsatlyk bilen düşünip bilerler.Jikme-jik maglumat aşakdaky ýaly;

Diňe gural çyzgylary üçin goşa gulply karabiner

Almaz anti-skid dizaýny we iki bölümli gulplama funksiýasy önümiň howpsuzlygyna goşant goşýar.Karabiner hereket wagtynda tötänleýin açylmaz.Howpsuzlyk gulpy nurbat ýa-da göni taýak gulpy bolup biler.

Içerki element no.:GR4201TN-V

Reňk (ler):Çal / mämişi (ulanyjylaryň isleglerine görä düzülip bilner)

Material:6061

Dik döwmek güýji:3.5KN;

Howpsuzlyk ýüklenişi:2.0 KN)

Ahyrky çeňňek çeňňegi D görnüşinde edip bolýar.Onuň ini 15mm, 21mm ýa-da 25mm bolup biler.

GR4302- (2)
GR4302- (7)
GR4302- (4)
GR4302- (5)
GR4302- (8)
GR4302-8

Positionerleşişi

Ölçegi (mm)

12.00

A

76.00

B

34.50

C

6.00

D

21.00

E

10.50

F

6.00

Duýduryş

Durmuşa howp salmagy ýa-da ölüme sebäp bolup biljek aşakdaky ýagdaýlara üns bermegiňizi haýyş edýäris.

The Önümiň ýük göterijiliginiň daşky gurşaw şertlerine laýyk gelýändigini barlaň we baha beriň.

The Önüme zeper ýeten bolsa derrew ulanmagy bes ediň.

The Önümi ulananyňyzdan soň çynlakaý ýykylsa, haýal etmän ulanmagy bes ediň.

This Bu önümi näbellilik şertlerinde ulanmaň.


  • Öňki:
  • Indiki: