Professional supplier for safety & protection solutions

GR5140 reflektor Pleated Shock-sorujy gural Lanyard (goşa karabinler bilen)

Gysga düşündiriş:

Bu çyzyk orta ölçegli gurallaryň gurluşyk meýdançasyna gaçmagynyň öňüni alyp biler.Bu gaty ýeňil we götermek aňsat.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bedeniň esasy örtügi ýokary poliester ýüplüklerden we daşky gurşawy goramak spandeksinden ýasalýar.Mentionedokarda agzalan poliester ýüplük umumy ýüplükden 30% güýçlidir.Spandex gaty ýadawlyga garşydyr.Web sahypasynyň uzak wagtlap çeýeliginiň sebäbini düşündirýär.

Önümiň uzalmagy we uzaldylmagy, ýörite patteniň (ýagny süýümsiz we konweks) ulanylmagy, şeýle hem ajaýyp uzalma häsiýetli spandeksiň ulanylmagy sebäpli ep-esli ýokarlanýar.

Ulanyjylar ýykylmagynyň öňüni almak üçin çyzgylaryň uçlaryny süýşmäge garşy dizaýn bilen düşünip bilerler.Çyzykda ulanylýan Bondi sapagy ajaýyp suw we ýag garşylygydyr.Her bir tikiş bölegi ýokary berklik bilen, ýykylan gurallar döwülen tikişler sebäpli kyn bolmaz.Üznüksiz "W" nagyş tikin nagşy bilen birleşdirilende, her tikin ýagdaýynyň berkligi kepillendirilip bilner.

Ulanylan iki sany karabin, has ýokary hilli bolup, açyk gaýa dyrmaşma enjamlary ýaly derejededir.Bularyň ikisi hem webde aýlanyp bilmez ýaly kremniniň ýeňi bilen berkidildi.Asma deşikleri bolan gurallar çyzyklara aňsatlyk bilen birikdirilip bilner.

Dürli reňkli / daşky görnüşi / funksiýalary bolan erginli material we poslamaýan polat karabinler bar.Ulanyjylaryň dürli görnüşleri bar.

Haryt maglumatlary

● Önümiň reňki: hek / çal (has elýeterli reňkler: mämişi ýa-da başga reňkler)

● Karabin görnüşi: Ark çalt çykarylýan karabin (beýleki elýeterli karabinler: goşa gulply karabin we nurbat gulply karabin)

● Arkaýyn uzynlyk (karabinersiz): 76-86 sm

Long Uzaldylan uzynlyk (karabinersiz): 140-150 sm

● Webiň giňligi: 13mm

Product producteke önümiň agramy: 0,286 litr

Lo Iň ýokary ýükleme kuwwaty: 12 litr

● Bu önüm CE kepillendirilen we ANSI laýyk gelýär.

GR5140-4
surat1

Karabiniň ölçegleri

Positionerleşişi

Ölçegi (mm)

20.00

A

100.00

B

58.00

C

9.80

D

12.00

E

13.00

Jikme-jik suratlar

GR5140-6
IMG_7623
GR5140-7
GR5140-2

Duýduryş

Durmuşa howp salmagy ýa-da ölüme sebäp bolup biljek aşakdaky ýagdaýlara üns bermegiňizi haýyş edýäris.

● Bu önümi 80 gradusdan ýokary ot, uçgun we ýokary temperatura bolan ýerlerde ulanyp bolmaz.Ulanylmazdan ozal gowy baha bermegiňizi haýyş edýäris.

● Ulanyjylar bu önüm bilen çagyl we ýiti zatlar bilen aragatnaşykdan gaça durmalydyrlar;ýygy-ýygydan sürtülme önümiň hyzmat möhletini çynlakaý gysgaldýar.

Yourself Özüňiz sökmäň we tikmäň.

The Önümde ulanylýan demir çeňňek üpjün edijini üpjün eden karabinler bolmaly.

Thread Döwülen sapak ýa-da zeper bar bolsa önümi ulanmagy bes ediň.

Loüklemek ukyby barada aýdyň däl bolsaňyz we usuly dogry ulanmasaňyz, önümi ulanmaň.

Önümi ulananyňyzdan soň çynlakaý ýykylsa, haýal etmän ulanmagy bes ediň.

● Önümi çygly we ýokary temperatura gurşawynda uzak wagtlap saklap bolmaýar, ýogsam önümiň ýük göterijiligi azalýar we çynlakaý howpsuzlyk meselesi ýüze çykyp biler.

This Bu önümi näbellilik şertlerinde ulanmaň.


  • Öňki:
  • Indiki: