Professional supplier for safety & protection solutions

Sorag-jogap

“Dong Guan Glory Safety & Protect Products Co., Ltd.”

1.Harytlary haýsy meýdanlarda ulanyp bolar?(Ulanylýan meýdanlar)

a. Önümler esasan açyk gurluşyk işleri, gaýalara dyrmaşmak, giňeltmek tälimleri we ş.m. ulanylýar. Bu adamlara güýzden gorag berip biler.

2. Müşderi toparlarynyň paýlanyşy nähili?(Müşderi meýdany)

a. Sargytlar esasan Demirgazyk Amerikada we Europeewropada sport harytlaryny we zähmet gorag enjamlaryny lomaý satyjylardan gelýär.

3. MOQ talaby barmy?Gurşun wagty nähili?(MOQ / Gurşun wagty)

a. Adaty stiller üçin iň az sargyt mukdary SKU üçin 50 sany;gowşuryş wagty 15-30 iş güni.
b. customöriteleşdirilen stil üçin iň az sargyt mukdary SKU üçin 500 sany;gowşuryş wagty, nusga tassyklanylandan soň 45-60 iş güni.
c.Düzgünli stil, web sahypamyzda görkezilen ýa-da MOQ bilen çäklendirilmedik bar bolan materiallarymyz bilen öndürilen önümleri aňladýar.
d.Söriteleşdirilen stiller, çelekler üçin ýöriteleşdirilen LOGO ýaly aýratyn görnüşi we funksiýasy bolan materiallardan ýasalan önümlerdir;ýalyn saklaýjy we anti-statik materiallar, GRS (Global Recycled Standard) standartlaryna laýyk gelýän gaýtadan işlenen çig mal we ş.m.

4. Önümi nädip gaplamaly?(Gaplamak we gaplamak)

a.Eörite talap ýok bolsa, her önüm aýratyn bir halta gaplanar, birnäçe gaplanan önümler gasynlanan kartonda goýlar.
b. Müşderiniň talaplaryna laýyklykda her önümi reňkli PE sumkasyna gaplap bolýar, soň bolsa birnäçe gaplanan önümler gasynlanan kartonda goýulýar.
Şeýle hem, goşmaça içki gutular bilen müşderileriň islegine görä aýratyn gaplamak üçin biodegrirlenip bilinýän haltalary ulanyp bileris, soňra birnäçe içki gutulary daşarky gasynlanan gutujyga salyp bileris.

5. Nusga üçin zerurlyk barmy?(Nusga bahasy)

a. Müşderilere yzygiderli stil üçin mugt nusgalar (2-den 4 sany) berip bileris.
b. customöriteleşdirilen nusgalar üçin, galyndy / gural bahasy bolmasa, müşderilere mugt nusgalar (2-4) kompýuterler berip bileris.Iň az mukdarda material sebäpli galyndy / gural tölegi we goşmaça çykdajy bar bolsa, müşderilere hakyky bahany alarys.
c. Birinji tapgyra esaslanan gowulaşma zerur bolmasa, mugt nusgalary bermeris.
d. Nusgalaryň we galyplaryň / gurallaryň bahasy, köp sargyt belli bir mukdarda ýetse, müşderä gaýtarylar.

6.Gaty enjamlar üçin galyndy / gurallaryň bahasy näçe?

a.Galyp / gurallaryň çylşyrymlylygyna baglylykda, adatça 500-den 10 000 dollar aralygynda bolýar.

7. Önümçilik prosesini düşündirip bilersiňizmi?(Önümçilik prosesi)

a. Mysal üçin daga çykmak üçin karabinleri alyň: profil gaýtadan işlemek> kesmek> ýasamak> çuňňur gaýtadan işlemek (burawlamak we ş.m.) synag - DROP TEST)> gaplamak
b. Mysal üçin web / lentalary alyň: IQC> dokma> dokamak> şekillendiriş> IPQC (dartyş nusgasy synagyny goşmak bilen)> gaplamak> FQC (dartyş nusgasy synagyny goşmak bilen)
ç.

8. Gowy hilli dolandyryş prosesi barmy?(Hil barlagy)

a. Ösüşden önümçilige, soňra bolsa iberişe çenli berk hil dolandyryş işimiz bar (jikme-jiklikler üçin QA akym diagrammasyna serediň).
b. Hakyky ulanyş gurşawyna ýakyn synag platformasyna esaslanýan deňeşdirilen synag maşynlaryny ulanyp, berk funksional synaglary geçireris.Synaglardan geçen önümler diňe müşderilere iberiler (jikme-jiklikler üçin DROP TEST-e serediň).

9. ippingük daşamagyň şertleri näme?(FOB / CIF / EXW)

a.Eksport sargytlary üçin diňe Hytaýyň FOB Şençzhenenine esaslanýar.
b. Içerki müşderiler üçin diňe EXW sargytlaryny ýerine ýetirýäris.

10. Töleg şertleri näme?(Töleg möhleti)

aT / T.Adaty stil sargytlary üçin: 35% goýum, iberilmezden 65% balans;ýöriteleşdirilen stil sargytlary üçin: 55% goýum, iberilmezden 45% balans.
b.Başga töleg şertleri ylalaşylýar.

11. Önüm şahadatnamasyny berip bilersiňizmi?(Haryt kepilnamasy)

a.Biz müşderileriň isleglerine görä CE we FCC şahadatnamalaryna ýüz tutup bileris.
b. Müşderileriň isleglerine görä ANSI şahadatnamalaryna ýüz tutup bileris.
c.Biz GRS (Global gaýtadan işlenen standart) şahadatnamasyny berip bileris.

12. Hil barada ulanyjynyň pikirleri barmy?(Ulanyjynyň tejribesi we pikirleri)

a. Köp ýyllyk önümçilik tejribämiz, berk hil dolandyryş prosesi we berk funksional synag bilen ulanyjylaryň önümiň funksional problemalary barada şu wagta çenli hiç hili arz-şikaýaty ýok.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň