Professional supplier for safety & protection solutions

Oýlanýan / ýagty poliester doly beden enjamlary GR5304

Gysga düşündiriş:

Bu ýagty we şöhlelendiriji funksiýalary, ýönekeý gurluşy, ýeňil agramy we götermek üçin kiçi göwrümli doly beden jisimidir.

Gije ýa-da pes yşykly sahnalarda işleýän, halas edýän, tälim berýän we daga çykýan ulanyjylar üçin ajaýyp saýlaw.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bedeniň esasy görnüşi gijeki görüş funksiýasy we şöhlelendiriji ýüplüklerden ýasalýar.Reňkli dizaýn bilen utgaşyp, webiň iki tarapy hem ýagtylygyň yşyklandyrylmagynda belli bir şöhlelendiriji täsire eýe.Ulanyjynyň ýagdaýy aňsatlyk bilen ýerleşip biler.

Iki "W" tikin nagşynyň dizaýny we neýlon sapak we takyk enjamlar bilen tikin ulanylmagy bilen, her tikin ýagdaýynyň berkligi kepillendirilip bilner.

Dürli görnüşdäki ulanyjylar üçin has amatly bolmagy üçin önümiň ölçeglerini sazlamak üçin 6 sany sazlap boljak nokat bar.Olar şu ýerde ýerleşýär:
● Öňki döş
The Arka tarapdaky gözenekli sazlaýjy plastinka
Bel Beliň çep tarapy
Bel Beliň sag tarapy
Leg Aýagyň çep tarapy
Leg Aýagyň sag tarapy

Düzülip bilinýän toklaryň bäşisi uglerod polatdan ýasalýar.

DOL-BODY-HARNESSES_GR5304- (1)
DOL-BODY-HARNESSES_GR5304- (4)

Ulanyjylaryň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin 4 sany berkidiji D-halka bar.Olar ;
● Yzyna
● sandyk
Bel Beliň çep tarapy
Bel Beliň sag tarapy

Dört sany halka, ýokary güýçli garyndy materialdan ýasaldy.

Producteke önümiň agramy: takmynan.1.35kgs

Bu önümleriň iň ýokary ýük göterijiligi 500 LBS (goşma 227 kg).CE kepillendirilen we ANSI laýyk.

Jikme-jik suratlar

DOL-BODY-HARNESSES_GR5304- (6)
DOL-BODY-HARNESSES_GR5304- (8)
DOL-BODY-HARNESSES_GR5304- (7)
DOL-BODY-HARNESSES_GR5304- (9)

Duýduryş

Durmuşa howp ýa-da ölüme sebäp bolup biljek aşakdaky meseleleri üns bilen okaň:

Gra Çagyl we ýiti zatlar bilen aragatnaşyk saklamagyňyzy haýyş edýäris;ýygy-ýygydan sürtülme hyzmat möhletiniň azalmagyna sebäp bolar.

● accessorieshli esbaplar sökülmeli däldir.Dikiş meselesi bar bolsa, hünärmenlere ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Use Ulanylmazdan ozal tikişlerde zeper bardygyny ýa-da ýokdugyny barlamaly.Zyýan bar bolsa ulanmagy bes ediň.

Use Ulanyşdan ozal ýükleme ukybyny, nokatlary ýüklemegi we önümiň usulyny öwrenmeli.

Falling aykylan heläkçilikden soň derrew gaýtadan ulanmagy bes ediň.

● Önüm çygly we ýokary temperaturaly ýerlerde saklanyp bilinmez.Bu şertlerde önümiň ýük göterijiligi azalýar we çynlakaý howpsuzlyk töwekgelçiligi bolup biler.

This Bu önümi näbellilik şertlerinde ulanmaň.


  • Öňki:
  • Indiki: