Professional supplier for safety & protection solutions

Fireangyn saklaýjy we statiki garşy poliester doly beden enjamlary GR5303

Gysga düşündiriş:

Bedeniň doly enjamy ot saklaýjy we anti-statikdir.Onuň konfigurasiýasy ýönekeý we ýeňil.Fireangyndan halas etmek we ýokary temperaturada işlemek üçin gaty amatly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bedeniň esasy webinde ýangynyň saklanmagy we antistatiki ýüplükler bar, bu ýangynyň başlamagynyň öňüni alyp biler ýa-da ýangynyň ýaýramagyny haýalladyp biler we goşmaça gaçmak wagtyny üpjün edip biler.Mundan başga-da, onuň ýagty floresan reňkli dizaýny, adamlaryň ýerleşýän ýerini aňsatlyk bilen kesgitläp bolýar.Şeýle hem, web sahypasy ulanyjylaryň islegi boýunça düzülip bilner.Mysal üçin, Kevlar ýüplükleri köplenç ileri tutulýan materialdyr.

Gowy dizaýn tikiş nagyşlary we hünärmen Kevlar sapaklary önümi gaty güýçli we çydamly edýär.

Önümiň berkligini we rahatlygyny sazlamak üçin dürli beden görnüşlerini ulanýanlar üçin jemi 5 düzediş pozisiýasy bar.Olaryň ýerleşýän ýeri:
● Öňki döş
Bel Beliň çep tarapy
Bel Beliň sag tarapy
Leg Aýagyň çep tarapy
Leg Aýagyň sag tarapy

Thehli sazlanyp bilinýän toklar uglerod polatdan ýasalýar.

GR5303O & BL
GR5303O

Ulanyjylaryň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin önümde jemi 4 sany güýçlendirilen ýük göteriji halka bar.
● sandyk
● Yzyna
Bel Beliň çep tarapy
Bel Beliň sag tarapy

Dört sany D halkanyň hemmesi güýçli garyndy materialdan ýasaldy.

Producteke önümiň agramy: appx.1,25 kg

Önümiň iň ýokary ýük göterijiligi 500 LBS (goşma 227 kg.).CE kepillendirilen we ANSI laýyk.

Jikme-jik suratlar

DOL-BODY-HARNESSES_GR5303O- (4)
DOL-BODY-HARNESSES_GR5303O- (7)
DOL-BODY-HARNESSES_GR5303O- (6)
DOL-BODY-HARNESSES_GR5303O- (9)

Duýduryş

Durmuşa howp ýa-da ölüme sebäp bolup biljek aşakdaky meseleleri üns bilen okaň:

Gra Çagyl we ýiti zatlar bilen aragatnaşyk saklamagyňyzy haýyş edýäris;ýygy-ýygydan sürtülme hyzmat möhletiniň azalmagyna sebäp bolar.

● accessorieshli esbaplar sökülmeli däldir.Dikiş meselesi bar bolsa, hünärmenlere ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Use Ulanylmazdan ozal tikişlerde zeper bardygyny ýa-da ýokdugyny barlamaly.Zyýan bar bolsa ulanmagy bes ediň.

Use Ulanyşdan ozal ýükleme ukybyny, nokatlary ýüklemegi we önümiň usulyny öwrenmeli.

Falling aykylan heläkçilikden soň derrew gaýtadan ulanmagy bes ediň.

● Önüm çygly we ýokary temperaturaly ýerlerde saklanyp bilinmez.Bu şertlerde önümiň ýük göterijiligi azalýar we çynlakaý howpsuzlyk töwekgelçiligi bolup biler.

Kesgitli howpsuzlyk şertlerinde bu önümi ulanmaň.


  • Öňki:
  • Indiki: