Professional supplier for safety & protection solutions

Habarlar

 • Güýzden gorag howpsuzlygy enjamlaryny ulanmagyň esasy nokatlary

  Güýzden gorag howpsuzlygy enjamlaryny ulanmagyň esasy nokatlary

  Güýzden goramak ulgamynyň üç elementi: doly beden howpsuzlygy, birleşdiriji bölekler, asma nokatlar.Üç elementiň hemmesi aýrylmazdyr.Boýunda işleýän adamlar tarapyndan geýilýän doly beden howpsuzlygy, öň döşüne ýa-da arkasyna asylmak üçin D şekilli halka.Käbir howpsuzlyk bedeninde ...
  Koprak oka
 • Güýzden goramak

  Güýzden goramak

  Boýda işleýän adamlar üçin güýzden goramak bilen baglanyşykly meseleler Senagat önümçiliginde adam bedeniniň ýykylmagy sebäpli ýüze çykan heläkçilik derejesi gaty ýokary.Köp faktorlar bilen baglanyşykly.Şonuň üçin beýikligiň gaçmagynyň öňüni almak we aýratyn gorag çäreleri görmek gaty zerurdyr.Howpsuzlyk h ...
  Koprak oka
 • Gaýtadan işlenen we täzelenen süýümler

  Gaýtadan işlenen we täzelenen süýümler

  Dünýädäki çeşmeleriň azalmagy, parnik gazynyň daşky gurşawa zeper ýetmegi we adamyň durmuşyna beýleki täsirler sebäpli adamlaryň ýaşyl ýaşaýyş baradaky düşünjesi barha gowulaşýar.Soňky ýyllarda “täzelenen / gaýtadan işlenen çig mal” sözi egin-eşikde we öý tekstinde meşhur bolýar ...
  Koprak oka
 • Techokary tehnologiýaly sintetiki süýüm - Aramid süýümi

  Techokary tehnologiýaly sintetiki süýüm - Aramid süýümi

  Material ady: Aramid süýümi amaly meýdany Aramid süýümi ýokary tehnologiýaly sintetiki süýümiň, aşa ýokary güýçli, ýokary modully we ýokary temperatura çydamly, kislota we aşgar garşylygy ...
  Koprak oka
 • Poliamid süýümi - Neýlon

  Poliamid süýümi - Neýlon

  Material ady: Poliamid, neýlon (PA) gelip çykyşy we häsiýetnamalary, adatça, Naýlon diýlip atlandyrylýan, iňlis dilinde Polyamide (PA) we dykyzlygy 1,15g / cm3 bolan poliamidler termoplastiki rezinlerdir ...
  Koprak oka
 • Köplenç ulanylýan sintetiki süýüm - poliester

  Köplenç ulanylýan sintetiki süýüm - poliester

  Material ady: Poliesteriň gelip çykyşy we aýratynlyklary Poliester süýümi, adatça "poliester" diýilýär.Organiki diasiniň polikondensasiýasyndan ýasalan egriji poliester bilen öndürilen sintetiki süýüm ...
  Koprak oka