Professional supplier for safety & protection solutions

Aramid alawy yza çekýän web

Gysga düşündiriş:

Ameangyn saklaýjy webiň esasy materialy, häzirki zaman tehnologiýasy tarapyndan döredilen aramid ýüplükdir.Aramid süýümi, ýokary güýçli, ýokary modully we ýokary temperatura garşylygy, kislota we aşgar garşylygy, ýeňil agramy we beýleki ajaýyp aýratynlyklary bolan ýokary tehnologiýaly sintetiki süýümiň täze görnüşidir.Güýji polat simden 5-6 esse, modul polat simden ýa-da aýna süýümden 2-3 esse, berkligi polat simden 2 esse, agramy polat simiň 1/5 böleginden ybaratdyr.560 dereje temperaturada çüýremez we eremez.Gowy izolýasiýa we garrylyga garşy häsiýetleri bar we uzak ömri bar.DuPont tarapyndan öndürilen Kevlar ýüplügi, iň halanýan çig malymyzyň biridir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ösen önümçilik enjamlary we ýörite önümçilik tehnologiýasy bilen aşakdaky reňkli seriýalary üpjün edip bileris:

Aramid ýalyn öçüriji ýönekeý web

Esasy material hökmünde sary (tebigy reňk) Kewlar aramid ýüplügi bilen, webiň dänesi näzik we tekiz.Şonuň üçin oňa ýönekeý web web diýilýär.Özboluşly ýangyn saklaýjy, ýokary temperatura garşylyk, könelişme garşylygy, ýokary güýç, ajaýyp berklik we aramid materiallarynyň beýleki aýratynlyklary sebäpli bu web ulgamy, ýangyn çeşmesi bolan ýerlerde işleýänler ýaly ýörite pudaklarda howpsuzlyk kemerleri üçin amatlydyr.

Içerki element no.:GR8301

Elýeterli reňk:sary.Aramid materiallarynyň aýratyn aýratynlyklary sebäpli beýleki elýeterli reňkler diňe mämişi, gyzyl, goýy ýaşyl we gara bolup biler.

Esasy material:aramid

Galyňlygy:1,7mm

Giňligi:45.0mm

Dik döwmek güýji:22.0KN

Aramid ýalyn öçüriji web (1)

Arassalanan Aramid alawy yza çekýän web

Esasy material hökmünde sary (tebigy reňk) Kewlar aramid ýüplügi bilen, web dänesi birmeňzeş we deň derejede bukulýar.Şonuň üçin oňa “plebed webbing” diýilýär.Webiň açylmagyna we gaýtadan dikeldilmegine gözegçilik edýän material ekologiýa taýdan arassa spandeksdir.Onuň ajaýyp uzalmagy we çydamlylygy web sahypasynyň açylmagyna köp goşant goşýar.

Üýtgeşik ýangyn saklaýjy, ýokary temperatura garşylygy, könelişme garşylygy, ýokary güýji we aramid materiallarynyň ajaýyp berkligi sebäpli, bu web ýöriteleşdirilen howpsuzlyk kemerleri, howpsuzlyk berkitmeleri, gurallar, öý haýwanlary we beýleki önümler üçin amatlydyr.Mysal üçin, ýangyn çeşmesiniň ýerinde ulanylyp bilner.

Aramid ýalyn öçüriji web (2)

Içerki element no.:GR8302

Elýeterli reňk:sary.Aramid materiallarynyň aýratyn aýratynlyklary sebäpli beýleki elýeterli reňkler diňe mämişi, gyzyl, goýy ýaşyl we gara bolup biler.

Esasy material:aramid

Galyňlygy:2,5 mm

Giňligi:14.0mm

Dik döwmek güýji:5.0KN


  • Öňki:
  • Indiki: